statuten

Titel I: Benaming – Zetel

1: Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: ‘ONTVLAMD’.

Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Vereniging Zonder Winstoogmerk”, kortweg vzw genoemd.

Eenieder die in naam van een vereniging meewerkt aan een in het vorige lid vermeld stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan.

2: Zetel

De zetel is gevestigd te 9970 Kaprijke, Smissestraat 9 en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen De vereniging kan deze naar om het even welke plaats in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen overbrengen.

Titel II: Doel – Duur

3: Doel

De vereniging heeft tot doel:
– Het bevorderen van de samenwerking, het kameraadschap en de sociale contacten van de actieve leden, ereleden en sympathisanten, hun families en samenwerkende verenigingen of instellingen van brandweerpost Kaprijke. Dit aan de hand van het organiseren van sport- en spelactiviteiten en andere socio-culturele aangelegenheden.
– Bij te dragen tot het verspreiden van informatie over en het verwerven van inzicht in de werking van brandweer en andere hulpdiensten, vormingsactiviteiten en opleidingen opzetten, acties stimuleren en zelf organiseren en helpen coördineren om het verwerven van dit inzicht te bevorderen.
– Het ondersteunen, uitbouwen en opbouwen van de werking en organisatie van de brandweerpost Kaprijke. Deze opsomming is niet limitatief en mag niet beperkend gelezen of geïnterpreteerd worden. De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die haar doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook gebruik maken van verkoopacties, vormingsactiviteiten, handelsactiviteiten, inzamelingen, en alle middelen die de raad van bestuur daartoe geschikt bevindt.

De vereniging streeft deze doelen na, onafhankelijk van elke politieke partij of vakbond. Evenmin is ze gebonden aan bepaalde filosofische of religieuze strekkingen.

De vereniging kan alle roerende en onroerende goederen, die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten, verkrijgen of verwerven en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenkomt

4: Duur van de vereniging

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan echter te allen tijde worden ontbonden.

Titel III: Leden

5: Soorten en aantal

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de actieve leden van de brandweerpost te Kaprijke met minimum de graad van brandweerman. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn ereleden, partners, familie en sympathisanten van de brandweerpost Kaprijke en zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht in de algemene vergadering en kunnen geen deel uitmaken van de raad van bestuur.

De vzw houdt een ledenregister bij met vermelding van de effectieve leden.

De leden kunnen niet bezoldigd worden: hun lidmaatschap en inzet is totaal belangeloos. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen door de vereniging aangegaan.

6: Toetreding van nieuwe leden

Ieder natuurlijk persoon, die door de Algemene Vergadering als zodanig wordt toegelaten, kan tot de vzw toetreden. Een kandidaat-lid dient zijn vraag tot toelating als lid schriftelijk aan de Raad van Bestuur te richten.

De Algemene Vergadering beslist over de aanvaarding van leden met goedkeuring van minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden.

Iedereen die tot de vereniging toetreedt, wordt geacht zich aan de statuten en in voorkomend geval het huishoudelijk reglement te onderwerpen.

De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen zoals beschermleden, steunende, adviserende of sympathiserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden altijd als toegetreden leden beschouwd.

7: Lidgeld

Alle effectieve en toegetreden leden zijn tot een bijdrage, die de Raad van Bestuur elk jaar vastlegt, verplicht met een maximum van 250,00 euro per jaar. De Algemene Vergadering bepaalt eveneens de modaliteiten van de eventuele bijdragen.

8: Uittreden en uitsluiting van leden

Elk lid kan te allen tijde vrij uittreden door zijn ontslag schriftelijk bij de Raad van Bestuur in te dienen.

Alleen de Algemene Vergadering kan besluiten leden uit te sluiten en dit met 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden en nadat het lid is gehoord.

Voor elk effectief lid dat niet langer een actief lid is van brandweerpost Kaprijke, zal de Algemene Vergadering het statuut van het lid wijzigen van effectief naar toegetreden lid en dit met een gewone meerderheid en zonder dat het lid wordt gehoord. Het lid zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Elk lid dat wordt uitgesloten zal door middel van een schrijven op de hoogte worden gebracht.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval van overlijden, het onbekwaam worden, het in staat van verlengde minderjarigheid verkeren of ingeval een lid onder voorlopig bewind is gesteld.

Alle beslissingen betreffende de uittreding, van statuut wijziging of uitsluiting van leden worden in het ledenregister vermeld.

Uittredende, van statuut wijzigende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen derhalve nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane opbrengsten vorderen.

Titel IV: Algemene Vergadering

9: Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vzw.

10: Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging, wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en is bevoegd voor:

– Het wijzigen van de statuten.
– De benoeming en de afzetting van de bestuurders.
– De benoeming en afzetting van de commissarissen.
– De kwijting aan de penningmeester, de bestuurders en de commissarissen.
– De goedkeuring van de begroting en de rekeningen.
– De eventuele beslissing van uitsluiting van leden.
– De ontbinding van de vzw.

Op de eerste Algemene Vergadering van een nieuw werkjaar kan de Algemene Vergadering, op voordracht van minstens 2/3 van de leden van de Raad van Bestuur, nieuwe effectieve leden aanvaarden en dit met 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden.

De Algemene Vergadering is tevens wettelijk bevoegd voor het bepalen van hun de bezoldiging van de commissaris ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

11: Samenkomst

De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar bijeenkomen en dit binnen de 6 maanden na afsluiten van het boekjaar.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de Raad van Bestuur of op schriftelijk verzoek van minstens 1/5e van de leden, die zich in dat geval steeds tot de Raad van Bestuur wenden.

Elke vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

12: Wijze van bijeenroeping

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bij gewone brief bijeen, door de secretaris in naam van de Raad van Bestuur ondertekend, en die minstens acht dagen voor de vergadering aan elk lid is gestuurd.

Als de Algemene Vergadering onregelmatig of ontijdig werd bijeengeroepen en de leden daartoe schade hebben geleden, kan de rechter haar besluiten nietig verklaren.

Het oproepingsbericht vermeldt de agenda.

Elk voorstel, door ten minstens 1/10e van de effectieve leden ondertekend, moet op de agenda worden gebracht.

Indien de agenda handelt over de wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging wordt de aanwezigheid van ten minstens 2/3e van de effectieve leden vereist. Wordt dit aantal niet bereikt dan kan men een tweede vergadering bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede en definitieve vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statuutwijziging is bovendien een 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Het doel van de vereniging wijzigen kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen.

Over een voorstel dat niet op de agenda voorkomt kan de Algemene Vergadering zelf, en met éénparigheid van stemmen, toch geldig beslissen.

13: Stemrecht

Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolgmachtigde, die tevens stemgerechtigd lid moet zijn. Ieder lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen. Ieder lid beschikt over één stem.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen genomen, tenzij de wet andere bepalingen voorziet.

14: Notulen Algemene Vergadering

Van elke Algemene Vergadering worden notulen gemaakt, die de voorzitter en de secretaris ondertekenen en in een bijzonder register opnemen. De vereniging bewaart dit register op haar zetel, waar alle leden en belanghebbende derden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Uittreksels uit dit register worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of bij onstentenis door twee bestuurders. Iedere statuutwijziging wordt neergelegd in het dossier van de vereniging dat op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vzw haar zetel heeft, wordt gehouden.

Iedere wijziging van de statuten moet bij uittreksel worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch

Staatsblad.

Titel V: Dagelijks bestuur – Raad van Bestuur

15: Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 10 effectieve leden.

Alle effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen.

De bestuurders vormen samen een college en kunnen niet afzonderlijk beslissen of optreden tenzij ze daartoe een behoorlijk toegekende volmacht bezitten.

De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing.

16: Wijze van benoeming, afzetten en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Wanneer er zich meer dan 10 kandidaten aandienen, zullen de 10 kandidaten met de meeste stemmen in de Raad van Bestuur zetelen.

De Raad van Bestuur duidt zelf haar voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en eventuele andere functies aan.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed.

De bestuurders zijn door de Algemene Vergadering steeds afzetbaar. Het staat ieder lid van de Raad van Bestuur daarnaast vrij om op elk moment vrijwillig zijn mandaat te beëindigen. Daartoe richt hij een schrijven naar de Raad van Bestuur.

Als de secretaris uit de vzw wil stappen dient hij/zij wel een opzegperiode van 2 maanden in acht te nemen.

17: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

18: Bevoegdheden

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad van Bestuur heeft een algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging.

Bovendien beschikt de Raad van Bestuur over een restbevoegdheid.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering verleent. Ze kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle akten verlijden, contracten sluiten, overeenkomsten sluiten, alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, huurovereenkomsten van om het even welke duur afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, de vereniging in rechte vertegenwoordigen als verweerder of als eiser.

De Raad van Bestuur is verplicht om jaarlijks de begroting en de rekeningen op te maken en voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, verzorgt in voorkomend geval de dagelijkse briefwisseling, tekent geldig namens de vereniging tegenover B-Post, openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

Er is slechts sprake van een handeling van dagelijks bestuur, indien het een handeling of verrichting van gering belang betreft, en deze handeling tegelijk spoedeisend is zodat niet kan gewacht worden tot de raad van bestuur samenkomt.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden aan één of meerdere derden nietbestuurders delegeren, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

19: Samenkomst

De Raad van Bestuur vergadert minstens één maal per kwartaal.

20: Aansprakelijkheid

De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichtingen aan bij de verbintenissen van de vereniging. Alleen wanneer zij hun opdracht slecht vervullen begaan zij een fout waarvoor zij aansprakelijk zijn tegenover de vzw en waarvoor de sanctie de afzetting kan zijn. In de gewone uitvoering van hun opdracht als bestuurder is de vzw aansprakelijk.

Wanneer de bestuurders hun macht overschrijden, misbruiken of te buiten gaan, zijn ze persoonlijk aansprakelijk ten aanzien van wie er slachtoffer van is.

Naar aanleiding van het openvallen van hun mandaat kan de Algemene Vergadering de bestuurders uitdrukkelijk ontheffen van hun aansprakelijkheid.

21: Wijze van bijeenroeping

De voorzitter en/of secretaris roept de Raad van Bestuur bijeen. Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

22: Stemrecht

Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft 1 stem.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bij staking of gelijkheid van stemmen geeft de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt de doorslag.

23: Verslaggeving

Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgesteld.

Van de beslissingen worden notulen opgemaakt, die de voorzitter en de secretaris ondertekenen.

De vzw bewaart de verslagen en notulen op haar zetel.

24: Vertegenwoordiging

De vereniging wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van twee of meer bestuurders die het domicilie niet delen.

Verrichtingen met een waarde die het grensbedrag van € 250,00 niet overschrijden mogen door de voorzitter of een bestuurder onderschreven worden, zonder dat zij hiervoor een machtiging door de raad van bestuur moeten voorleggen.

Financiële verrichtingen mogen zonder grensbedrag noch bewijs van bijzondere machtiging onderschreven worden door die bestuurders die daartoe volmacht hebben gekregen over de financiële rekeningen.

25: Gevolmachtigden

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Titel VI: Reglement van inwendige orde

26: Inhoud

De Raad van Bestuur kan een reglement van inwendige orde (huishoudelijk regelement) opmaken. Het komt de Algemene Vergadering toe dit reglement en de eventuele wijzigingen goed te keuren. De Algemene Vergadering kan dit voorstel wijzigen bij gewone meerderheid van de stemgerechtigde aanwezige leden. Een voorstel tot wijziging kan slechts door een beslissing van de Raad van Bestuur of van een ledenvergadering geldig worden verklaard.

27: Akkoordverklaring

Elk lid is bij zijn aansluiting ertoe gehouden de statuten en het huishoudelijk regelement van de vzw te kennen en er zich akkoord mee te verklaren.

Titel VII: Begroting en rekeningen

28: Boekjaar

Het boekjaar van de vzw loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

29: Controle

De boekhouding zal bij de Raad van Bestuur van de vzw ter inzage liggen en de leden kunnen deze te allen tijde inzien.

Van elk boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar afgesloten en worden de inventaris, balans en resultatenrekening opgemaakt. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, te houden 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. Na goedkeuring wordt deze jaarrekening door de bestuurders neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijke arrondissement Gent.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vzw en kan onder geen beding bij wijze van divident of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

Titel VIII: Ontbinding en vereffening

30: Procedure

De vzw kan ontbonden worden en in vereffening treden door een gerechtelijke beslissing of een beslissing van de Algemene Vergadering. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de effectieve leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vzw vrijwillig te ontbinden.

Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vzw moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld zijn. Zijn geen 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid akkoord gaat de vzw vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of, bij gebrek daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken van de vzw moeten vermelden: “vzw in vereffening.”

31: Bestemming

Alle activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel. §32: Wetgeving Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen en het reglement van inwendige orde van toepassing. Opgesteld en opgericht te Kaprijke op 12 mei 2015

Getekend,

de oprichters
Criel Sebastiaan, Veld 9, 9970 Kaprijke
De Groote Mathias, Aveschoot 47, 9971 Lembeke
De Kesel Peter, Westermolenstraat 4, 9971 Lembeke
De Muynck Luc, Voorstraat 82/C101, 9970 Kaprijke
Firens Stefaan, Dorp 32, 9968 Bassevelde
Geirnaert Jeroen, Landsdijk 36, 9968 Bassevelde
Goossens Patrick, Plein 50/B2, 9970 Kaprijke
Lippens Bart, Hippoliet Van Peenestraat 1, 9970 Kaprijke
Lippens Robert, Molenstraat 4, 9970 Kaprijke
Maenhaut Ronny, Gravenstraat 22, 9970 Kaprijke
Maenhout Danny, Voorstraat 33, 9970 Kaprijke
Mercy Noël, Zuidstraat 15, 9970 Kaprijke
Overmeire Filip, Smissestraat 9, 9970 Kaprijke
Stevesyns Kris, Heihoek 7, 9971 Lembeke
Van Deynse Barbara, Voorstraat 16/101, 9970 Kaprijke

RAAD VAN BESTUUR
De Kesel Peter, Westermolenstraat 4, 9971 Lembeke, bestuurder
De Muynck Luc, Voorstraat 82/C101, 9970 Kaprijke, bestuurder
Geirnaert Jeroen, Landsdijk 36, 9968 Bassevelde, bestuurder
Goossens Patrick, Plein 50/B2, 9970 Kaprijke, gedelegeerd bestuurder
Lippens Bart, Hippoliet Van Peenestraat 1, 9970 Kaprijke, bestuurder
Lippens Robert, Molenstraat 4, 9970 Kaprijke, bestuurder
Maenhaut Ronny, Gravenstraat 22, 9970 Kaprijke, bestuurder
Mercy Noël, Zuidstraat 15, 9970 Kaprijke, bestuurder
Overmeire Filip, Smissestraat 9, 9970 Kaprijke, gedelegeerd bestuurder
Stevesyns Kris, Heihoek 7, 9971 Lembeke, bestuurder

DAGELIJKS BESTUUR
Goossens Patrick, Plein 50/B2, 9970 Kaprijke, gedelegeerd bestuurder
Overmeire Filip, Smissestraat 9, 9970 Kaprijke, gedelegeerd bestuurder